Startpagina |  Colofon |  Data bescherming | 

 
 
 

U bent hier: Büter Hebetechnik » Algemene-Voorwaarden » Index

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Büter Hebetechnik GmbH.

Verkoopvoorwaarden

§ 1 Algemeen - Toepasselijkheid

 1. Onze verkoopvoorwaarden hebben exclusieve geldigheid; strijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever worden niet door ons erkend, tenzij wij vooraf uitdrukkelijk in hun geldigheid toestemmen. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook als wij met voorkennis van strijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever de levering aan de opdrachtgever zonder voorbehoud uitvoeren.
 2. Alle afspraken die ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever worden gemaakt, zijn schriftelijk in deze overeenkomst opgenomen.
 3. Onze verkoopvoorwaarden gelden alleen ten opzichte van ondernemingen in de zin van § 310 lid 1 BGB (Burgerlijk Wetboek).
 4. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zakelijke overeenkomsten met de opdrachtgever.

§ 2 Offerte - Offertedocumenten - Leveringsomvang

 1. Onze offerte is vrijblijvend, voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt.
 2. Op monsters, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten en dergelijke informatie van stoffelijke en onstoffelijke aard - ook in elektronische vorm - behouden wij ons de eigendoms- en auteursrechten voor. Dat geldt ook voor documenten op schrift die als “vertrouwelijk” zijn aangemerkt. Voor overdracht aan derden heeft de opdrachtgever onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.
 3. Constructie- en vormwijzigingen in het gekochte product blijven voorbehouden, voor zover het gekochte product niet aanzienlijk wordt gewijzigd en de wijzigingen voor de opdrachtgever acceptabel zijn.

§ 3 Prijzen - Betalingsvoorwaarden

 1. Voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, gelden onze prijzen "af fabriek", exclusief verpakking en uitladen; deze worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 2. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen dienovereenkomstig te wijzigen als na het sluiten van de overeenkomst kostendalingen of kostenstijgingen, in het bijzonder op grond van loonovereenkomsten of wijzigingen in de materiaalprijzen, optreden. Desgewenst zullen wij de klant deze wijzigingen aantonen.
 3. De wettelijke BTW is niet in onze prijzen inbegrepen; deze wordt afzonderlijk op de rekening vermeld volgens het wettelijke tarief op de dag van facturering.
 4. Aftrek van korting mag alleen plaatsvinden na speciale schriftelijke overeenkomst.
 5. Voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, moet de koopprijs direct en netto (zonder korting) worden betaald. Hierbij gelden de wettelijke regels betreffende de gevolgen van betalingsachterstand.
 6. De opdrachtgever heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenaanspraken rechtsgeldig zijn vastgesteld, onomstreden of door ons erkend zijn. Bovendien is hij in zoverre bevoegd tot het uitoefenen van een recht tot achterhouding als zijn tegenaanspraak op dezelfde contractverhouding berust.

§ 4 Levertijd

 1. Het begin van de door ons aangegeven levertijd (levertermijn, leveringstijdstip) is gebonden aan de voorwaarde dat alle commerciële en technische kwesties zijn opgehelderd.
 2. Het nakomen van een levertermijn of een leveringstijdstip geschiedt onder voorbehoud van correcte en tijdige eigen bevoorrading. Te verwachten vertragingen worden door ons zo snel mogelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.
 3. Het nakomen van een leveringstijd of een leveringstermijn is tevens gebonden aan de voorwaarde dat de opdrachtgever zijn verplichting tijdig en correct nakomt. De exceptie van de niet-vervulde overeenkomst blijft voorbehouden.
 4. Als de opdrachtgever bij ontvangst in gebreke blijft of opzettelijk overige medewerkingsplichten schendt, zijn wij gerechtigd schadevergoeding te eisen ter hoogte van de daaruit ontstane schade, inclusief eventuele extra uitgaven. Verderstrekkende aanspraken blijven voorbehouden.
 5. Voor zover er sprake is van de voorwaarden van lid (4), gaat het risico van een accidenteel verval of een accidentele verslechtering van het gekochte product over op de opdrachtgever op het moment dat deze bij acceptatie in gebreke blijft of nog uitstaande schulden heeft.
 6. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de ten grondslag liggende koopovereenkomst een termijnaffaire in de zin van § 286 lid 2 nr. 4 BGB of van § 376 HGB (Wetboek van Koophandel) is. Wij zijn ook aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover als gevolg van een leveringsachterstand onder onze verantwoordelijkheid de opdrachtgever gerechtigd is te doen gelden, dat zijn belang in de verdere uitvoering van de overeenkomst is weggevallen.
 7. Wij zijn verder volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk, voor zover de leveringsachterstand berust op een opzettelijke of grof nalatige inbreuk op de overeenkomst onder onze verantwoordelijkheid; schuld door onze vertegenwoordigers of anderen die in opdracht van ons werken zijn ons aan te rekenen. Voor zover de leveringsovereenkomst niet op een opzettelijke inbreuk op de overeenkomst onder onze verantwoordelijkheid berust, is onze aansprakelijkheid tot schadevergoeding beperkt tot de te voorziene, gewoonlijk optredende schade.
 8. Wij zijn ook aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de leveringsachterstand onder onze verantwoordelijkheid berust op het opzettelijke verzuim van een wezenlijke plicht uit de overeenkomst; in dit geval is de aansprakelijkheid tot schadevergoeding echter beperkt tot de te voorziene, gewoonlijk optredende schade.
 9. Voor het overige zijn wij in het geval van leveringsachterstand aansprakelijk voor elke volledige week achterstand in het kader van een totale vertragingsvergoeding ter hoogte van 0,5 % per waarde van de levering, maar maximaal niet meer dan 5 % van de waarde van de levering.
 10. Overige wettelijke aanspraken en rechten van de opdrachtgever blijven voorbehouden.

§ 5 Overgang van risico - Verpakkingskosten

 1. Voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, is levering “af fabriek” overeengekomen.
 2. Transport- en alle overige verpakkingen overeenkomstig de verpakkingscode worden niet teruggenomen; pallets zijn hiervan uitgezonderd. De opdrachtgever is verplicht om op eigen kosten voor de verwijdering van de verpakkingen te zorgen.
 3. Voor zover de opdrachtgever dat wenst, zullen wij de levering met een transportverzekering indekken; de hierbij optredende kosten draagt de opdrachtgever.
 4. Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover deze voor de opdrachtgever acceptabel zijn.
 5. Het risico gaat over op de opdrachtgever als de leveringsomvang de fabriek heeft verlaten, en zelfs dan wanneer deelleveringen plaatsvinden of wij in uitzonderingsgevallen nog andere prestaties, bijvoorbeeld de verzendkosten of de levering en opstelling, op ons hebben genomen. Voor zover een acceptatie dient plaats te vinden, is deze maatgevend voor de overgang van het risico. Deze moet onverwijld op het acceptatietijdstip worden uitgevoerd, eventueel na onze melding over de gereedheid tot acceptatie.
 6. Als de verzending resp. de acceptatie vertraagd is of uitblijft als gevolg van omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen, gaat het risico over op de opdrachtgever vanaf de dag van melding van de gereedheid tot verzending resp. acceptatie. Wij verplichten ons om op kosten van de opdrachtgever de verzekering af te sluiten die hij wenst.

§ 6 Aansprakelijkheid voor gebreken

 1. Garantieaanspraken van de opdrachtgever hebben als vooronderstelling dat deze zijn verschuldigde onderzoeks- en reclamatieplichten conform § 377 HGB correct is nagekomen.
 2. Voor zover het gekochte product een gebrek vertoont, zijn wij naar eigen goeddunken gerechtigd tot rechtzetting in de vorm van het verhelpen van het gebrek of tot levering van een nieuw product zonder gebreken. In het geval van het verhelpen van een gebrek zijn wij verplicht om alle noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, vervoersinfrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten ten dienste daarvan te dragen, voor zover deze niet worden verhoogd doordat het gekochte product naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering is overgebracht. Onze plicht met betrekking tot het dragen van de kosten voor het verhelpen van gebreken in ieder geval beperkt tot de hoogte van de aankoopprijs.
 3. Voor zover het gekochte product een gebrek vertoont, zijn wij naar eigen goeddunken gerechtigd tot rechtzetting in de vorm van het verhelpen van het gebrek of tot levering van een nieuw product zonder gebreken. In het geval van het verhelpen van een gebrek zijn wij verplicht om alle noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, vervoersinfrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten ten dienste daarvan te dragen, voor zover deze niet worden verhoogd doordat het gekochte product naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering is overgebracht. Onze plicht tot het dragen van de kosten voor het verhelpen van gebreken is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de aankoopprijs.
 4. Er wordt door ons geen garantie aanvaard voor schade die is ontstaan uit de volgende oorzaken: onjuist of ondeskundig gebruik, onjuiste hydraulische invloeden, foutieve montage / inbouw resp. inbedrijfstelling door de opdrachtgever of door derden, onjuist onderhoud, ongeschikte bedrijfsmiddelen, chemische, elektrochemische en elektrische invloeden, voor zover deze niet onder onze verantwoordelijkheid vallen. Ook aansprakelijkheid voor normale slijtage is uitgesloten. Ook als de opdrachtgever of een derde ondeskundige wijzigingen aanbrengt, bestaat aan onze kant geen aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Hetzelfde geldt voor zonder onze voorafgaande toestemming uitgevoerde wijzigingen aan het gekochte product.
 5. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de opdrachtgever aanspraak maakt op schadevergoeding, die berust op opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of anderen die in opdracht van ons werken. Voor zover ons geen opzettelijke inbreuk op de overeenkomst ten laste wordt gelegd, is de aanspraak op schadevergoeding beperkt tot de te voorziene, gewoonlijk optredende schade.
 6. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover wij opzettelijk een wezenlijke plicht uit de overeenkomst schenden; in dit geval is de aanspraak op schadevergoeding echter beperkt tot de te voorziene, gewoonlijk optredende schade.
 7. Voor zover de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding in plaats van de prestatie, is onze aansprakelijkheid ook in het kader van lid (3) beperkt tot vergoeding van de te voorziene, gewoonlijk optredende schade.
 8. De aansprakelijkheid wegens opzettelijke inbreuk op leven, lichaam of gezondheid blijft onverlet; dit geldt ook voor de dwingende aansprakelijkheid volgens het Produkthaftungsgesetz (wet productaansprakelijkheid).
 9. Voor zover in het bovenstaande niets afwijkends is geregeld, is de aansprakelijkheid uitgesloten.
 10. Het recht van de opdrachtgever om aanspraak te maken vanwege gebreken verjaart in alle gevallen 12 maanden na het tijdstip van de overgang van risico, en bij consumentenhandel na 24 maanden. Voor gebruikte goederen bieden wij aan consumenten 12 maanden garantie vanaf de risico-overgang, en in alle andere gevallen alleen dan wanneer dit met de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 11. De verjaringstermijn voor aanspraken vanwege gebreken bedraagt 12 maanden, gerekend vanaf de risico overgang.
 12. De verjaringstermijn in het geval van recht op schadevergoeding bij levering conform §§ 478, 479 BGB blijft onverlet; deze bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de aflevering van het gebrekkige product.

§ 7 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Een verdergaande aanspraak op schadevergoeding dan voorzien in § 6 is - zonder rekening te houden met het rechtskarakter van de ingediende aanspraak - uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding door schuld bij het sluiten van de overeenkomst, wegens overig plichtsverzuim of wegens onrechtmatige aanspraken op schadevergoeding conform § 823 BGB.
 2. De beperking van lid (1) geldt ook, voor zover de opdrachtgever in plaats van een aanspraak op schadevergoeding in plaats van een prestatie vergoeding van nutteloze kosten verlangt.
 3. Voor zover de aansprakelijkheid tot schadevergoeding ten opzichte van ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met het oog op de persoonlijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding van onze functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en anderen die in opdracht van ons werken.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons het eigendom van het gekochte product voor tot de ontvangst van alle betalingen uit de zakelijke relatie met de opdrachtgever. Voor zover wij met de opdrachtgever betaling van de koopprijsschuld op grond van wisselruiterij overeenkomen, strekt het voorbehoud zich ook uit tot de honorering van de door ons geaccepteerde wissel door de opdrachtgever en gaat niet teniet door creditering van de ontvangen cheque bij ons. Bij onrechtmatig gedrag van de opdrachtgever, in het bijzonder bij betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd het gekochte product terug te nemen. In het terugnemen van het gekochte product ligt geen verbreking van de overeenkomst besloten. Wij zijn na terugname van het gekochte product bevoegd dit hergebruiken; de vergoeding hiervoor wordt - onder aftrek van redelijke kosten - in mindering gebracht op de verplichtingen van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever is verplicht het gekochte product met zorg te behandelen; in het bijzonder is hij verplicht dit op eigen kosten voldoende en tegen nieuwwaarde tegen brand-, water- en diefstalschade te verzekeren. Voor zover onderhouds- en inspectiewerkzaamheden vereist zijn, moet de opdrachtgever deze tijdig en op eigen kosten uitvoeren.
 3. Bij beslaglegging of andere ingrepen van derden dient de opdrachtgever ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat wij conform § 771 ZPO (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) een klacht kunnen indienen. Voor zover de derde niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een klacht conform § 771 ZPO te vergoeden, is de opdrachtgever aansprakelijk voor het bij ons ontstane verlies.
 4. De opdrachtgever is gerechtigd het gekochte product volgens de gangbare praktijk door te verkopen; hij doet echter nu al afstand van alle vorderingen ten bedrage van het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) van onze vordering, die aan hem ten opzichte van zijn afnemers of derden voortvloeien uit de doorverkoop, en wel onafhankelijk van het feit of het gekochte product zonder of na verwerking is doorverkocht. Ook na de cessie blijft de opdrachtgever gemachtigd om deze vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onverlet. Wij verplichten ons echter om de vordering niet te innen, zolang de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, geen betalingsachterstand oploopt en er in het bijzonder geen aanvraag tot surseance van betaling of het starten van een insolventieprocedure is ingediend noch sprake is van staking van betaling aanwezig is. Als dit echter het geval is, kunnen wij eisen dat de opdrachtgever de afgestane vorderingen en hun schuldenaars aan ons bekend maakt, alle voor de inning noodzakelijke gegevens verstrekt, de daarbij horende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) de cessie mededeelt.
 5. De verwerking of ombouw van het gekochte product door de opdrachtgever wordt altijd voor ons gedaan. Als het gekochte product met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen wordt verwerkt, verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe product in de verhouding van de waarde van het gekochte product (eindbedrag factuur inclusief BTW) ten opzichte van de andere verwerkende voorwerpen ten tijde van de verwerking. Voor het door verwerking ontstane product geldt overigens hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde gekochte product.
 6. Als het gekochte product met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen onscheidbaar wordt vermengd, verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe product in de verhouding van de waarde van het gekochte product (eindbedrag factuur inclusief BTW) ten opzichte van de andere vermengde voorwerpen ten tijde van de vermenging. Als de vermenging zodanig plaatsvindt dat het product van de opdrachtgever als hoofdproduct is aan te merken, geldt als overeengekomen dat de opdrachtgever het mede-eigendom naar verhouding aan ons overdraagt. De opdrachtgever bewaart het aldus ontstane enige eigendom of mede-eigendom voor ons.
 7. De opdrachtgever doet ook afstand van de vorderingen ter veiligstelling van onze vorderingen tegen hem, die door het verbinden van het gekochte product met een perceel ten opzichte van een derde voortspruiten.
 8. Wij verplichten ons de garanties waar wij recht op hebben op verzoek van de opdrachtgever zo ver vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze garanties de te garanderen vorderingen met meer dan 10% te boven gaat; de keuze van de vrij te geven garanties is aan ons voorbehouden.

§ 9 Beschermende rechten

 1. Als het gebruik van het gekochte product leidt tot inbreuk op intellectueel eigendom of auteursrechten zullen wij op onze kosten de opdrachtgever principieel het recht tot verder gebruik verschaffen of het gekochte product op een voor de opdrachtgever redelijke wijze zodanig aanpassen, dat er geen inbreuk op intellectueel eigendom meer bestaat.
  Als dit niet onder economisch acceptabele voorwaarden of op een redelijke termijn mogelijk is, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te verbreken. Onder de genoemde voorwaarden hebben ook wij het recht om de overeenkomst te verbreken.
  Bovendien zullen wij de opdrachtgever vrijstellen van onbetwiste of onherroepelijk vastgestelde aanspraken van de betreffende rechthebbende.
 2. De conform lid (1) op ons van toepassing zijnde verplichtingen zijn voor het geval van inbreuk op intellectueel eigendom of auteursrechten definitief. Deze bestaan alleen als de opdrachtgever ons onverwijld informeert over ingediende aanspraken met betrekking tot inbreuk op intellectueel eigendom of auteursrechten,
  • de opdrachtgever ons op passende wijze ondersteunt bij de verdediging tegen de ingediende aanspraken resp. ons de uitvoering van de aanpassingsmaatregelen conform lid (1) mogelijk maakt,
  • alle verdedigingsmaatregelen inclusief een buitengerechtelijke regeling aan ons voorbehouden blijven,
  • de inbreuk op beschermende of auteursrechten niet berust op een aanwijzing van de opdrachtgever, en
  • de inbreuk op de rechten niet is veroorzaakt doordat de opdrachtgever het gekochte product op eigen gezag heeft gewijzigd of op een niet met de overeenkomst overeenstemmende manier heeft gebruikt.
 3. De opdrachtgever moet ervoor instaan dat goederen die wij volgens zijn opgaven fabriceren, geen inbreuk plegen op beschermende rechten van derden. Als wij vanwege de fabricage of levering van dergelijke goederen van de zijde van derden worden aangesproken op inbreuk op beschermende rechten, dient de opdrachtgever ons van alle aanspraken vrij te stellen. Processen ter verdediging zullen wij in dergelijke gevallen alleen voeren als de opdrachtgever ons daartoe oproept onder een bindende verklaring tot overname van de kosten. Wij zijn gerechtigd om in dit geval zekerheid wegens proceskosten te verlangen.

§ 10 Bevoegde rechtbank - Plaats van voltrekking

 1. Voor zover de opdrachtgever handelaar is, is onze vestigingsplaats (D-49716 Meppen) de bevoegde rechtbank; wij zijn echter gerechtigd de opdrachtgever ook bij de rechtbank voor zijn woonplaats aan te klagen.
 2. Het geldende recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland; geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten.
 3. Voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, is onze vestigingsplaats (D-49716 Meppen) de plaats van voltrekking.

Inkoopvoorwaarden

§ 1 Algemeen - Toepasselijkheid

 1. Onze inkoopvoorwaarden hebben exclusieve geldigheid; strijdige of van onze inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de leverancier worden niet door ons erkend, tenzij wij vooraf uitdrukkelijk in hun geldigheid toestemmen. Onze inkoopvoorwaarden gelden ook als wij met voorkennis van strijdige of van onze inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de leverancier de levering van de leverancier zonder voorbehoud accepteren.
 2. Alle afspraken die ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst tussen ons en de leverancier worden gemaakt, moeten schriftelijk in deze overeenkomst worden opgenomen.
 3. Onze inkoopvoorwaarden gelden alleen jegens handelaars in de zin van §24 AGBG (Wet Algemene Voorwaarden).
 4. Onze inkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zaken met de leverancier.

§ 2 Offerte - Offertedocumenten

 1. De leverancier is verplicht om onze opdracht binnen een termijn van twee weken te accepteren.
 2. Voor afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten behouden wij ons eigendoms- en auteursrechten voor; deze mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet voor derden toegankelijk worden gemaakt. Deze mogen uitsluitend voor de fabricage op grond van onze opdracht worden gebruikt; na afwikkeling van de opdracht dienen deze ongevraagd te worden teruggegeven. Jegens derden dienen deze geheim te worden gehouden, in zoverre geldt aanvullend de regeling van § 9 lid (4).

§ 3 Prijzen - Betalingsvoorwaarden

 1. De in de opdracht aangegeven prijs is bindend. Indien er geen afwijkende schriftelijke overeenkomst is, omvat de prijs levering “franco huis”, inclusief verpakking. De teruggave van de verpakking is gebonden aan een speciale overeenkomst.
 2. De wettelijke BTW is in de prijs inbegrepen.
 3. Rekeningen kunnen wij alleen verwerken als deze - in overeenstemming met onze opdrachtspecificatie - de daarin aangegeven opdrachtnummers bevatten; voor alle door niet-nakoming van deze verplichtingen ontstane gevolgen draagt de leverancier de verantwoordelijkheid, voor zover hij niet aantoont dat hij hiervoor niet verantwoordelijk is.
 4. Wij betalen, voor zover schriftelijk niets anders is overeengekomen, de koopprijs binnen 14 dagen, gerekend vanaf levering en ontvangst van de rekening, met 2% korting of binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening netto.
 5. Wij hebben in de wettelijk toegestane mate recht op verrekening en terughouding.

§ 4 Levertijden

 1. De in de opdracht aangegeven levertijd is bindend.
 2. De leverancier is verplicht om ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen als er omstandigheden ontstaan of hem bekend worden, waaruit blijkt dat de tot uitdrukking gebrachte levertijd niet kan worden nagekomen.
 3. In het geval van een leveringsachterstand hebben wij recht op de wettelijke aanspraken. In het bijzonder hebben wij het recht om na een vruchteloze afloop van een passende uitgestelde termijn schadevergoeding wegens niet-naleving te verlangen.

§ 5 Overgang van risico - Documenten

 1. De levering dient, voor zover niets anders schriftelijk is overeengekomen, franco huis plaats te vinden.
 2. De leverancier is verplicht om op alle verzendberichten en afleveringsbewijzen ons opdrachtnummer exact aan te geven; laat hij dit na, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen in de verwerking.

§ 6 Inspectie op gebreken - Garantie

 1. Wij zijn verplicht om de goederen binnen een redelijke termijn te controleren op eventuele kwaliteits- en kwantiteitsafwijkingen; de reclamatie is tijdig, voor zover deze binnen een termijn van vijf werkdagen, gerekend vanaf de ontvangst van de goederen of bij verborgen gebreken vanaf de ontdekking, bij de leverancier binnenkomt.
 2. Wij hebben onverkort recht op de wettelijke garantieaanspraken; onafhankelijk daarvan zijn wij gerechtigd van de leverancier verhelping van gebreken of vervangende levering naar onze keuze te verlangen. In dit geval is de leverancier verplicht alle kosten te dragen die nodig zijn om de gebreken te verhelpen of de vervangende levering te doen. Het recht op schadevergoeding, in het bijzonder op schadevergoeding wegens niet-nakoming, blijft uitdrukkelijk voorbehouden.
 3. De garantietermijn bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de risico-overgang

§ 7 Productaansprakelijkheid - Vrijstelling - WA-verzekering

 1. Voor zover de leverancier verantwoordelijk is voor een productschade, is hij verplicht ons bij ons eerste verzoek in zoverre vrij te stellen van eisen tot schadevergoeding door derden, als de oorzaak binnen de grenzen van zijn domein of organisatie ligt en hij jegens derden zelf aansprakelijk is.
 2. In het kader van zijn aansprakelijkheid voor schadegevallen in de zin van lid (1) is de leverancier ook verplicht om conform §§ 683, 670 BGB en conform §§ 830, 840, 426 BGB eventuele kosten te vergoeden die voortvloeien uit of in samenhang met een door ons uitgevoerde terugroepactie. Over inhoud en omvang van de uit te voeren terugroepmaatregelen zullen wij de leverancier - voor zover mogelijk en redelijk - informeren en hem gelegenheid tot stellingname bieden. Overige wettelijke aanspraken blijven onverlet.
 3. De leverancier verplicht zich een productaansprakelijkheidsverzekering met een gedekte som van € 5 miljoen per persoonlijk letsel /schade aan goederen –in zijn geheel - aan te houden; als ons verdergaande aanspraken op schadevergoeding toekomen, blijven die onverlet.

§ 8 Beschermende rechten

 1. De leverancier staat ervoor in dat in samenhang met zijn levering geen rechten van derden binnen de Bondsrepubliek Duitsland worden geschaad.
 2. Als wij door een derde hiervoor aansprakelijk worden gesteld, is de leverancier verplicht om ons bij ons eerste schriftelijke verzoek van deze aanspraak vrij te stellen; wij zijn niet gerechtigd om met deze derde - zonder toestemming van de leverancier - enige overeenkomst te treffen, in het bijzonder tot een akkoord te komen.
 3. De vrijstellingsplicht van de leverancier heeft betrekking op alle kosten die voor ons noodzakelijkerwijs voortvloeien uit of in samenhang met het aansprakelijk gesteld worden door een derde.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud - Beschikbaarstelling - Gereedschappen - Geheimhouding

 1. Voor zover wij onderdelen aan de leverancier beschikbaar stellen, behouden wij ons hierover het eigendom voor. Bewerking of omvorming door de leverancier worden ten behoeve van ons uitgevoerd. Als onze onder voorbehoud geleverde goederen worden verwerkt met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen, verwerven wij het mede-eigendom over het nieuwe product in verhouding van de waarde van onze product (inkoopprijs inclusief BTW) ten opzichte van de andere verwerkte voorwerpen ten tijde van de verwerking.
 2. Als het door ons beschikbaar gestelde product met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen onscheidbaar wordt vermengd, verwerven wij het mede-eigendom over het product in verhouding van de waarde van het onder voorbehoud geleverde product (inkoopprijs inclusief BTW) ten opzichte van de andere vermengde voorwerpen ten tijde van de vermenging. Als de vermenging zodanig plaatsvindt dat het product van de leverancier als hoofdproduct is aan te merken, geldt als overeengekomen dat de leverancier het mede-eigendom naar verhouding aan ons overdraagt; de leverancier bewaart het enige eigendom of mede-eigendom voor ons.
 3. Op gereedschappen behouden wij ons het eigendom voor; de leverancier is verplicht de gereedschappen uitsluitend voor de fabricage van de door ons bestelde goederen in te zetten. De leverancier is verplicht om de aan ons toebehorende gereedschappen op eigen kosten tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen brand , water- en diefstalschade. Tegelijkertijd doet de leverancier nu al afstand van alle schadevergoedingseisen uit deze verzekering; wij nemen deze cessie hierbij aan. De leverancier is verplicht om op onze gereedschappen tijdig en op eigen kosten de eventueel noodzakelijke onderhouds- en inspectiewerkzaamheden evenals alle service- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Eventuele storingen dient hij ons te melden; laat hij dit opzettelijk na, dan blijven aanspraken op schadevergoeding onverlet.
 4. De leverancier is verplicht alle ontvangen afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten en informatie strikt geheim te houden. Deze mogen alleen met onze uitdrukkelijke toestemming aan derden ter inzage gegeven worden. De geheimhoudingsplicht geldt ook na afwikkeling van deze overeenkomst; zij vervalt als en voor zover de in de overhandigde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten vervatte productiekennis algemeen bekend is geworden.
 5. Voor zover de ons conform lid (1) en/of lid (2) toekomende zekerheidsrechten de inkoopprijs van al onze nog niet betaalde onder voorbehoud geleverde goederen met meer dan 20% overstijgen, zijn wij op verzoek van de leverancier verplicht tot vrijgave van de zekerheidsrechten volgens onze keuze.

§ 10 Bevoegde rechtbank - Plaats van voltrekking

 1. Voor zover de leverancier geregistreerde ondernemer is, is onze vestigingsplaats Meppen de bevoegde rechtbank; wij zijn echter gerechtigd de leverancier ook in zijn woonplaats aan te klagen.
 2. Voor zover uit de opdracht niets anders blijkt, is onze vestigingsplaats Meppen de plaats van voltrekking.

Garantiebepalingen

Voor aan het apparaat optredende schade, veroorzaakt door verkeerd materiaal of onjuiste verwerking, bedraagt onze garantie 24 maanden na levering bij gebruik binnen de landen van de EU.
Buiten de EU-staten bedraagt de garantietermijn 12 maanden.
Bij gebruik buiten de staten D, DK, NL, B, CH, A, L en F beperkt deze garantie zich tot levering van reserveonderdelen af fabriek.
Voor extra onderdelen die in onze apparaten zijn ingebouwd geldt de wettelijke garantie.
Garantieaanspraken vervallen bij onjuist gebruik, nagelaten of onzorgvuldig onderhoud en bij ondeskundige opstelling door de gebruiker.